راهکار مدیریت شرکت های سهامی

راهکار مدیریت شرکت های سهامی

در اصطلاح قانون تجارت شرکتهای سهامی به شرکتهایی گفته میشوند که سرمایه آنها متشکل از تعداد مشخصی از سهام با ارزش مساوی بین سهامداران آن شرکت تقسیم شده است و اصولا شرکتهای شهامی در زمره شرکتهای بازرگانی قرار میگیرند حتی اگر عملیات و فرآیندهای اجرایی آن شرکت بازرگانی نباشد. شرکتهای سهامی دارای دو نوع خاص و عام هستند که در در نوع سهامی عام این امکان وجود دارد که سهام شرکتها در بازار بورس معامله شود. برای این شرکتها شفافیت در اجرای امور مالی و اداری اهمیت بسیاری دارد چراکه در بازه های زمانی مشخص موظف به ارائه گزارشات بورسی و ترازنامه های مشخص هستند. استفاده از یک سیستم نرم افزاری که بتواند پوشش دهنده امور باشد از جمله نیازهای این شرکتها میباشد. مجموعه این راهکارها شامل زیر سیستمهای امور سهاداران، امور مجامع و امور حقوقی میباشد که هر کدام اهداف مشخصی را در سازمان تحت پوشش قرار میدهند و نتیجه استفاده از هرکدام یکپارچگی کامل با سایر زیرسیستمها خواهد بود.

زیر سیستم های مدیریت شرکت سهامی

قسمتی از امکانات و ویژگیهای این زیر سیستمها شامل موارد زیر است:

 • ثبت اطلاعات عمومی سهامداران و نمايندگان قانونی سهامداران
 • ثبت اطلاعات زمینه فعالیت سهام داران
 • ثبت اطلاعات هیئت مديره سهامداران
 • چاپ برگه سهام
 • ارسال پیام كوتاه به سهامداران
 • صدور سند بستانکاری سهامداران
 • ثبت مشخصات اعضای هیئت مديره و مدير عامل شركتها در دوره های مختلف
 • برگزاری مجامع عادی و فوق العاده و ثبت نتايج آنها
 • ثبت آرا شركت كنندگان در مجمع و ثبت نتیجه نهايی
 • مديريت اسناد و مصوبات جلسات مجمع
 • ثبت اقدامات مرتبط با هر نوع موضوع (انحلال شركت ، افزايش سرمايه و …) به صورت نامحدود
 • تعريف پیوست ها و مستندات مورد نیاز برای هر مجمع بصورت نامحدود
 • امکان ثبت مجامع توسط واحد های تابعه و ارسال و مکاتبه با سازمان مادر در قالب كارتابل ، مطابق فرايند سازمانی شركت
 • تنظیم خروجی صورت جلسات مطابق با صورتجلسات مصوب سازمانی
 •  ايجاد تنظیمات زمانبندی برای اشخاص حاضر در جلسه جهت عمل به مصوبات