بهترین استعدادها را پیدا کنید و استخدام کنید.

 سیستم کارگزینی و احکام پارسان

پارسان سیستمی برای مدیریت قوانین و روش های جاری در امور کارگزینی سازمان ها

تعریف عوامل حکم، سهولت در تغییرات، به­روز، امکان اعمال تغییرات قوانین و آیین نامه ها در احکام، حذف دوباره کاری ها، اعمال احکام اصلاحی بخش هایی هستند که در سیستم کارگزینی و احکام پارسان در خدمت سازمان شما هستند.

چرا از سیستم کارگزینی و احکام پارسان استفاده می کنیم؟

  • یکپارچه با سیستم های پرسنلی، مدیریت تردد و حقوق دستمزد
  • پشتیبانی از قوانین خدمات کشوری، وزارت کار، آیین نامه های داخلی سازمان ها و …
  • قابلیت اجرا در سطح هلدینگ ها