پیش به سوی حذف کاغذ

سیستم پرسنلی پارسان | پرونده دیجیتالیِ کارکنان سازمان

پرونده الکترونیکی کارکنان شامل هرآنچه مدیر منابع انسانی به آن نیاز دارد، یکپارچه با سایر سیستم های پارسان از جمله کارگزینی، حقوق و دستمزد و حسابداری از مزایای اساسی سیستم پرسنلی هستند.

 کارکنان خوب، تفاوت ها را ایجاد می کنند، این موضوع در تمامی کسب و کارها صادق است.

 

چرا از سیستم پرسنلی پارسان استفاده می کنیم؟

  • قابلیت اجرا در سطح هلدینگ ها
  • بانک جامع اطلاعات پرسنل
  • یکپارچه با مدیریت تردد، کارگزینی، حقوق و دستمزد و حسابداری