کارمزد، جریمه، تعداد اقساط، مدت زمان مجاز استفاده از عقد و …

سیستم مدیریت تسهیلات پارسان

سیستم مدیریت تسهیلات پارسان

این سیستم امکان ثبت و نگهداری اطلاعات مرتبط با تسهیلات دریافتی را برای سازمان ها فراهم می کند و به دلیل یکپارچگی با سیستم مالی و حسابداری و خزانه داری تمامی فرآیندهای مالی مرتبط را پوشش می دهد.

چرا از سیستم مدیریت تسهیلات پارسان استفاده می کنیم؟

  • پوشش دهی فرآیندهای انواع عقود
  • کارمزد، جریمه، تعداد اقساط، مدت زمان مجاز استفاده از عقد و …
  • ثبت کلیه اطلاعات متقاضیان دریافت تسهیلات
  • پوشش انواع آ یین نامه های داخلی
  • انواع پارامترهای نظارتی
  • تعریف انواع ضمانت های قابل استفاده ودرصد ضریب ارزش تضامین آنها
  • تعریف فرمت قراردادها
  • کارتابل گردش فرآیند تسهیلات ( از مرحله درخواست تا تاییدات لازم و پرداخت تسهیلات)
  • گزارشات کاربردی