بهترین کارکنان خود را حفظ کنید و رشد دهید

 سیستم مدیریت آموزش پارسان

با سیستم مدیریت آموزش پارسان بهترین کارکنان خود را حفظ کنید و رشد دهید

کارشناسان به خوبی آموزش دیده، ماموریت و اهداف شرکت را به سرانجام می رسانندو نقش مهمی در افزایش میزان موفقیت بازی می کنند. پس بهترین کارکنان خود را حفظ کنید و رشد دهید.

از برنامه ریزی دوره های آموزشی تا تحلیل نتایج آزمون ها، همه را در سیستم آموزش پارسان در اختیار دارید. به دلیل یکپارچگی سیستم آموزش با سایر سیستم ها در راهکار مدیریت منابع انسانی، این امکان را دارید تا نیازهای آموزشی کارکنان سازمان را استخراج کنید و به برنامه ریزی برای اجرای آن بپردازید. آموزش به عنوان یکی از مولفه های کلیدی در ارتقای دانش شغل و شاغل در سازمان شما خواهد بود.

چرا از سیستم مدیریت آموزش پارسان استفاده می کنیم؟

صرفه جویی در وقت

کاهش گردش کارکنان

شناسایی افراد مستعد برای ایفای نقش های کلیدی