یکپارچه با راهکار مالی پارسان

 سیستم بودجه و اعتبارات پارسان

سیستم بودجه و اعتبارات | یکپارچه با راهکار مالی پارسان

سیستمی جامع و یکپارچه با راهکارهای مالی پارسان، برای مدیریت فرآیند تدوین، تصویب، تشخیص، تامین اعتبار و مصرف بودجه. با سیستم بودجه و اعتبارات پارسان می توانید انواع برنامه های بودجه را در سطح سازمان و هلدینگ تعریف کنید و به دلیل یکپارچگی با سرفصل های حسابداری به انواع گزارشات دسترسی داشته باشید.

چرا از سیستم بودجه و اعتبارات پارسان استفاده می کنیم؟

  • فرآیندی بودن مراحل تدوین بودجه پیشنهادی ، تصویب بودجه ، تشخیص، تامین
  • اعتبار و مصرف بودجه
  • تعریف برنامه کلان با سطوح نامحدود
  • تعریف سرفصل های بودجه با سطوح نامحدود
  • یکپارچه سازی برنامه کلان بودجه و برنامه عملیاتی
  • کنترل و تخصیص بودجه
  • قابلیت اجرا در سطح هلدینگ ها