انتشار انگیزش در سطح سازمان

 سیستم امور رفاهی پارسان

انتشار انگیزش در سطح سازمان با سیستم امور رفاهی پارسان

انگیزش یکی از فاکتورهای کلیدی در مدیریت منابع انسانی است. در همین راستا سازمان ها بسته به سیاست های خود اقدام به ارایه تسهیلات رفاهی برای کارکنان نموده اند. تعریف انواع اقلام رفاهی و اختصاص آن به افراد و بخش های مختلف در سازمان و پیگیری و مدیریت انواع خدمات رفاهی بخش کلیدی سیستم امور رفاهی می باشد.

چرا از سیستم امور رفاهی پارسان استفاده می کنیم؟

  • انعطاف در تعریف برنامه ها و خدمات رفاهی
  • پیش بینی هزینه برای هر برنامه رفاهی
  • اختصاص برنامه رفاهی به هر پرسنل
  • ثبت پیشنهاد و انتقاد کارکنان در خصوص برنامه های رفاهی
  • گزارشات تحلیلی