ثبت انواع پرونده ها، طرفین دعوی، موضوع دعوی، ارجاعات…

 سیستم امور حقوقی پارسان

سیستم امور حقوقی پارسان

ثبت انواع پرونده ها، طرفین دعوی، موضوع دعوی، ارجاعات، مراجع رسیدگی کننده، تاریخ های مهم موضوع دعوی و… مواردی هستند که با ثبت در سیستم پارسان قابلیت رصد پرونده های حقوقی را در اختیار ذی نفعان قرار می دهد.

چرا از سیستم امور حقوقی پارسان استفاده می کنیم؟

  • ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به انواع پروندههای حقوقی.
  • تعریف انواع پروندهها (حقوقی، کیفری، دیوان عدالت اداری، اداره کار و…).
  • ثبت اطلاعات و گردش کار مربوط به هر پرونده.
  • ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به تاریخ طرح شکایات، طرفین و موضوع دعاوی، تعداد مراجعات و شرح ارجاعات، روند پیشرفت و برآورد مبلغ پروندهها.
  • بررسی میزان خسارات احتمالی.