فیچر لیست ها

لیست قابلیت های کارتابل پرونده واردات نرم افزار بازرگانی خارجی پارسان

مشاهده تاریخچه اطلاعات برای سفارشات خارجی
مشاهده آخرین وضعیت هر سفارش در کارتابل پرونده واردات
پروفرما استاندارد با قابلیت چاپ
پروفرم دو زبان فارسی و انگلیسی با دو خروجی متفاوت
چندکالایی بودن فرم پروفرما
موقعیت جغرافیایی چند به چند ( چند مبدا و چند مقصد ) درProforma Invoice
گزارشات ردگیری پرونده واردات از پروفرما تا ترخیص
گزارش ردگیری پرونده حمل از لحظه معرفی وسیله حمل تا لحظه ترخیص
پشتیبانی از نوع تامین ارز
پشتیبانی از نحوه تامین ارز مبادله ای، نیمایی، آزاد و واردات در قبال صادرات (بانکی و غیر بانکی)
صدور انواع بیمه نامه با قابلیت پیوست اطلاعات  
گزارش بیمه براساس هر شرکت بیمه و هرکالا
گزارش خسارت بیمه براساس مبلغ پرداختی و نوع خسارت
گزارش بیمه نامه های صادر شده
گزارش الحاقیه بیمه نامه های صادر شده

ثبت انواع مجوز  اعم از وزارت راه، هلال احمر، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دفاع و موسسه استاندارد
پشتیبانی از انواع روش پرداخت از جمله TT  و LC
ثبت اطلاعات تخصیص ارز و  گشایش اعتبار
گزارش رفع تعهد ارزی براساس هر ثبت سفارش
گزارش ردگیری خرید براساس آخرین وضعیت ثبت سفارش
گزارش تامین کنندگان و فروشندگان اساسی
انتخاب شرکت حمل، نوع روش و نوع وسیله
ثبت انواع بارنامه براساس ثبت سفارش انجام شده
پارت بندی بارنامه براساس ثبت سفارش و پروفرما
قابلیت ثبت سیاهه براساس بارنامه های ثبت شده با درج مبلغ جریمه
ثبت کد رهگیری براساس سفارش های خارجی  
گزارش کدرهگیری
گزارش اشخاص و شرکت ها
ثبت تناژ خالص و ناخالص براساس کد رهگیری
تعیین میزان رفع تعهد ارزی
قابلیت تعیین واحد ترخیص کننده و انبار در ثبت اظهارنامه
تعیین شماره کوتاژ
ثبت مبلغ حقوق و عوارض گمرکی، عوارض سازمان غذا دارو، هلال احمر و موسسه استاندارد
تعیین تناژ قبض انبار و…  به ازای سفارشات خارجی
گزارش عملکرد ماهانه و دوره ای واحد تدارکات خارجی
گزارش خرید انجام شده به تفکیک کالا و مبادی مختلف
گزارش گزارش خرید کالا طی سالهای متعدد

لیست قابلیت های کارتابل مالی نرم افزار واردات صادرات پارسان

پوشش انواع گروه تراکنش مالی شامل خریداری ارز، پرداخت ارز، هزینه تبعی، طلب خریدار، طلب فروشنده، تامین ریالی، برگشت  ارز، سوخت ارز، کارمزد، تبدیل و انتقال ارز
ثبت انواع تراکنش های ریالی و ارزی براساس اطلاعات قرارداد، ثبت سفارش، پروفرم و سیاهه
تعریف انواع هزینه های اختصاصی و عمومی به منظور تسهیم هزینه ها
تعریف هزینه های موثر در بهای تمام شده
تعریف انواع نرخ تبدیل برای تراکشن های ارزی
تعریف انواع هزینه مانند هزینه های حمل، بیمه، کارمزدبانکی، دموراژ، شمارش کالا، انبارداری، مشاوره و واسطه گری
تنظیم شابلون سند حسابداری براساس گروه تراکنش های مالی
صدور سند دستی و اتوماتیک به ازای تراکنش های مالی به صورت تکی و تجمعی
گزارش خرید انجام شده به تفکیک روش خرید و روش پرداخت
گزارش صورتحساب مالی (مانده حساب-ترازحساب-صورتحساب)
گزارش میانگین موزون قیمت کالا
 گزارش خرید انجام شده به تفکیک حداقل و حداکثر قیمت کالا
گزارش گزارش میانگین قیمت به تفکیک کالا برای هرسال
 گزارش قیمت تمام‌شده کالاهای پروفرما(ریزموارد سرکشن شده و نشده)

لیست قابلیت های کارتابل حمل و نقلنرم افزار تدارکات خارجی پارسان

ردگیری آخرین وضعیت حمل کالا
ثبت اطلاعات دموراژ و دیسپچ
ثبت جزئیات اطلاعات نرخ دیسپچ، نرخ تخلیه و تناژ توافق شده
ثبت جزئیات اطلاعات زمان مجاز برای تخلیه، کل زمان صرف شده برای تخیله و توقف محاسبه شده
 گزارش آخرین وضعیت حمل کالا برمبنای نوع روش حمل و نوع وسیله حمل
گزارش آخرین وضعیت حمل کالا برمبنای شماره پروفرما، قرارداد، ثبت سفارش و سیاهه