پرسش‌نامه شناخت اولیه

  معرفی سازمان
  استراتژی


  بازرگانی


  مالی
  اداری
  حوزه فرآیند

  عنوان زیر سیستم

  وضعیت زیر سیستم

  نام نرم افزار در صورت وجود

  تمایل به بررسی نرم افزار جدید

  مالی

  حسابداری

  دریافت و پرداخت (خزانه داری)

  اموال و دارایی ثابت

  بودجه و اعتبارات

  مدیریت تسهیلات

  امور مجامع

  مدیریت سهام

  زنجیره تامین

  انبارداری

  بازرگانی خارجی

  بازرگانی داخلی (خرید و فروش)

  مدیریت قراردادها

  مودیان مالیاتی

  مناقصه و مزایده

  امور حقوقی

  مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

  منابع انسانی

  پرسنلی

  حقوق و دستمزد

  کارگزینی و احکام

  مدیریت تردد

  امور رفاهی

  ارزیابی و عملکرد

  آموزش

  اداری

  اتوماسیون اداری

  امور نقلیه

  خرید و تدارکات