سیستم “مدیریت قراردادها”ی پارسان
سیستم “مدیریت قراردادها”ی پارسان

سیستم مدیریت قراردادهای پارسان راهکاری جامع برای مدیریت کلیه قراردادها

سیستم مدیریت قراردادهای پارسان راهکاری جامع برای مدیریت کلیه قراردادهای سازمان با اشخاص و شرکت های داخلی و خارجی می باشد.

با توجه به رویکرد برون سپاری نیازها در کسب و کارهای مختلف، مدیریت کردن قراردادهای منعقد شده به یکی از مهم ترین، چالش ها بدل شده است. لذا این موضوع منجر به تولید و توسعه سیستم مدیریت قراردادها در راهکار جامع پارسان گردید. تفاوتی نمیکند شما در چه نقشی حضور دارید کارفرما ویا پیمانکار؛ پارسان به شما در اجرای مفاد قراردادهای منعقد شده و به جریان انداختن فرآیند اجرای آن در واحدهای مرتبط سازمان کمک می کند.

چرا از سیستم مدیریت قراردادهای پارسان استفاده می کنیم؟

  • اطلاعات کلیه قراردادهای شرکت و سازمان در آن قابل ثبت و گزارشگیری است.
  • امکان تعریف عوامل محاسباتی را دارد.
  • امکان ثبت ملحقات و ضمانت ها را به قراردادها دارا می باشد.
  • امکان صدور صورت حساب و صدور سند حسابداری برای قراردادها را فراهم نموده است.