پوشش انواع ترددهای نیروی کار

 سیستم مدیریت تردد پارسان

سیستم مدیریت تردد پارسان | پوشش انواع ترددهای نیروی کار

تعریف و کنترل انواع تردد کارکنان در بخش های مختلف سازمان از الزامات حاکم بر کسب و کارهای امروزی است. گستردگی و تنوع مشاغل موجود در یک کسب و کار از کارکنان و کارمندان تا مشاوران و مدیران و الزامات ترددی هرکدام نیازی است که پیچیدگی های خاص خود را دارد، سیستم مدیریت تردد پارسان برای پاسخ به این نیازها آماده شده است.

چرا از سیستم مدیریت تردد پارسان استفاده می کنیم؟

  • امکان تعریف نامحدود شیفت هاى تردد، تقویم ها و برنامه ریزى کارى پرسنل.
  • پشتیبانی از انواع دستگاههای حضور و غیاب.
  • امکان تعریف انواع فرم هاى حضور و غیاب از جمله انواع مرخصى، ماموریت، مجوز هاى کارى.
  • امکان ثبت مرخصی و ماموریت توسط تک تک پرسنل و یا به صورت تجمیعی در واحد منابع انسانی.
  • امکان درنظر گرفتن شرایط خاص به تفکیک پرسنل، واحد و یا هر نوع گروه بندى دلخواه.