مدیریت موجودی ها و انبارها با سیستمی فرآیندمحور

 سیستم مدیریت انبار و حسابداری انبار پارسان

سیستم مدیریت انبار و حسابداری انبار پارسان

راهکار مدیریت انبار پارسان قادر به بهینه سازی تمام اقدامات مرتبط با کالا در زنجیره عرضه بوده و مدیریت کلیه فرآیندها در انبارها را بعهده دارد. این راهکار تحت وب بوده و ضمن یکپارچگی با راهکار مدیریت مالی و حسابداری پارسان امور مرتبط با حسابداری انبار را نیز برعهده میگیرد.

چرا از سیستم مدیریت انبار و حسابداری انبار پارسان استفاده می کنیم؟

  • ارزشگذاری ریالی موجودی کالا بر اساس روشهای مختلف
  • شناسایی، تحلیل، رهگیری و گزارشات مرتبط با کالا
  • امکاان تعریف فرآیندهای مرتبط با گردش کالا و مدیریت انبار
  • قابلیت اجرا در سطح هلدینگ ها
  • امکان  تعریف ساختار های متعدد برای انبار و کالا ها