محاسباتی دقیق، ساختارپذیر، ارتباط با سیستم کارگزینی، انعطاف پذیر و آسان.

 سیستم حقوق و دستمزد پارسان

محاسباتی دقیق و ساختار پذیر با سیستم حقوق و دستمزد پارسان

این سیستم در کنار راهکار منابع انسانی پارسان به شما کمک میکند هر ریالی که در منابع انسانی خود سرمایه گذاری می کنید را به حداکثر بازدهی برسانید.

چرا از سیستم حقوق و دستمزد پارسان استفاده می کنیم؟

  • تعریف نامحدود عوامل حقوقى
  • قابلیت فرمول نویسى در محاسبات حقوق و دستمزد
  • انتخاب و تنظیم پارامترها برای اعمال در فیش حقوقی
  • امکان مدیریت وام و مساعده پرداختی به پرسنل
  • انعطاف در تنظیمات مرتبط با بیمه و مالیاتِ پرسنل و شرکت
  • گزارشات متنوع