تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن

سیستم تجهیز منابع پارسان

سیستم تجهیز منابع پارسان

تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی هر سازمان اهمیتی فراوان دارد و این موضوع به دلیل محدویت های منابع موجود اهمیتی دو چندان می یابد، سیستم تجهیز منابع پارسان با تعریف ساختار کدینگ و فرآیندهای مربوطه، به شما در مدیریت بهینه منابع کمک می کند.

چرا از سیستم تجهیز منابع پارسان استفاده می کنیم؟

  • تعریف و تنظیم کدینگ منابع دریافتی
  • ثبت اطلاعات و جزئیات قرارداد و منابع دریافتی
  • تعریف فرآیندهای مرتبط با هر منبع دریافتی
  • کنترل اتوماتیک منابع
  • صدور اسناد حسابداری دریافت و پرداخت منابع به صورت اتوماتیک
  • گزارشات تحلیلی و متنوع