تصمیم گیری های به موقع و صحیح را با پارسان تجربه کنید

 سیستم بهای تمام شده پارسان

سیستم بهای تمام شده پارسان مزیت رقابتی شما در صنعت

برای بهبود کیفیت و کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی روش های مختلفی وجود دارد، همچنین برای مدیریت هزینه ها نیز همواره محدودیت هایی وجود داشته است، در این شرایط نیاز است آنالیز کاملی از اجزای مختلف و ساختار هزینه تولید محصولات در دسترس باشد. سیستم مدیریت بهای تمام شده پارسان به مدیران کمک می کند تا با محاسبه و گزارش بهای تمام شده به موقع و واقعی به مدیران ارشد، زمینه را برای تصمیم گیری های به موقع و صحیح آنان فراهم نمایند.