راهکار مدیریت اعتبارات پارسان

راهکار مدیریت اعتبارات پارسان

پوشش انواع مدل های اعتباری و تسهیلات با راهکار مدیریت اعتبارات پارسان

در جهت گسترش فعالیت های کسب و کار همواره دسترسی به منابع مالی اهمیت فراوان دارد و بدین منظور مدیران همواره در پی کسب منابع جدید و قدرتمند می باشند. یک راه تامین منابع استفاده از بودجه ها و اعتبارات و تسهیلات دریافتی می باشد. در همین راستا دغدغه جدی مدیران نحوه تخصیص و تجهیز این منابع و شیوه مدیریت و بازپرداخت اقساط تسهیلات می باشد. راهکار مدیریت اعتبارات و تسهیلات با شناخت نیازمندی های سازمان ها در این حوزه تحلیل، طراحی و توسعه داده شده است. این راهکار شامل دو سیستم “تجهیز منابع” و “مدیریت تسهیلات و اعتبارات” می باشد.