ما در ارایه راهکارهای پارسان ERP ارزش های سازمانی زیر را سرلوحه کاری خویش قرار داده ایم:

 ارزش های سازمانی

ارزش های سازمانی

  • مهندسی فکر می کنیم.
  • مشتری، شریک سازمانی ماست.
  • پرسش را ضعف نمیدانیم و عاشق یادگیری هستیم.
  • در یاد دادن و آموختن به یکدیگر سخاوتمند هستیم.
  • ما مشتاقانه برای رسیدن به رشد و تعالی فردی و سازمانی می جنگیم.
  • هیچ کاری را شروع نمی کنیم مگر آنکه با موفقیت به اتمام برسانیم.
  • ما حرفه ی خود را دوست داریم و همواره برای پیشرفت تلاش می کنیم.
  • به اصول اخلاقی بسیار پایبندیم و احترام به مشتری را مقدم بر هر چیزی می دانیم.
  • ایمان داریم که حال خوب ما و مشتریانمان در حین همکاری، هیچگاه نباید فراموش شود. 
  • مهم ترین دلیل همکاری مشتریان با ما، اول از هر چیز شخصیت سازمانی ماست؛ سپس توانمندی های فنی ما.